Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

GRUPY

 GRUPA 2 

WRZESIEŃ

Tydzień I: W przedszkolu

  1. Witamy w przedszkolu:

- wprowadzenie pojęcia „dobre maniery” rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w grupie, wskazanie przejawów dobrych manier;

- doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;

- nabieranie przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie;

- inteligencja w grupie przedszkolnej.

2. Ustalamy zasady:

- ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;

- rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek a, o, u, i;

- rozumienie konieczności przestrzegania ustalonych zasad.

3. Bawimy się razem:

- różnicowanie pojęć „prawa – lewa”, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie ;

- nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych.

4. Poznajemy się:

- poznanie słów, melodii i rytmu piosenki „Plac zabaw”;

- podawanie nazw części ciała;

- rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do cele w współpracy w grupie;

- nabieranie przeświadczenia o konieczności właściwego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie.

5. Organizujemy kąciki zabaw:

- globalne odczytywanie swojego imienia, podawanie nazw kącików w Sali, podpisywanie: „klocki”, „samochody”, „puzzle”, „układanki”, „gry”, „kącik przyrody”, „kącik plastyczny”;

- nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiągnięciu celu.

Tydzień II: Nasze przedszkole

  1. Dobre maniery:

- poznawanie wspierającej roli słów i rozmowy,;

- kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;

- uświadomienie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Lubimy nasze przedszkole:

- poszerzanie zasobu słownika dzieci w zabawach słowotwórczych;

- kształcenie percepcji słuchowej, odszukiwanie słowa w słowie;

- uświadamianie właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;

3. W przedszkolu jest nas wielu:

- podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola, uświadomienie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;

- poznawanie zasady zaznaczania strony „prawa – lewa” u innej osoby, rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni.      

4. Zabawy z naszą panią:

- rozwijanie sprawności motorycznej, przekładanie rytmu na ruch, rozwijanie wrażliwości słuchowej;

- uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;

5. Nasz plac zabaw:

- wykonywanie pracy według instrukcji, rozwijanie sprawności manualnej;

- uświadomienie roli bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas wychodzenia na spacery.

Tydzień III: Jestem bezpieczny

  1. Jesteśmy odważni:

- wprowadzenie pojęcia „odwaga” rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianiu się złu;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez werbalne i niewerbalne środki wypowiedzi;

- uświadomienie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu.

2. Znaki wokół nas:

- wskazanie i podawanie nazwy litery „O, o”;

- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, budowanie modelu wyrazu;

- podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacjach zabawy, wypowiadania się na forum grupy.

3. Zasady na chodniku i ulicy:

- wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych;

- utrwalanie zasad przechodzenia przez ulicę, uświadomienie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym.

4. Poznanie pracy policjanta:

- poznanie pracy policjanta;

- utrwalenie nazw figur geometrycznych;

- rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie.

5. Kodeks bezpieczeństwa:

- utrwalenie w zabawie zasad ruchu drogowego;

- utrwalenie litery „O, o”;

- budowanie właściwych relacji między dziećmi podczas współpracy w zabawie, podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości.

Tydzień IV: Pomocna dłoń

  1. Odważni strażacy:

- rozwijanie słownictwa czynnego dzieci – poszerzanie znaczenia pojęcia „odwaga”;

- kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;

2. Będziemy ratownikami:

- wskazywanie i podawanie nazwy litery „A, a”;

- kształcenie umiejętności dokonywania analizy oraz syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, budowa modelu wyrazu;

- w kulturalny sposób mówimy o swoich potrzebach.

3. Wzywamy pomoc:

- utrwalenie nazw figur geometrycznych;

- kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

- stwarzanie sytuacji do rozwijania odwagi – wspieranie i rozwijanie asertywności dzieci.

4. Ratownicy na czterech łapach:

- „Pies przyjaciel człowieka” – poznanie sytuacji, w których pies wykonuje role ratownika, dogoterapia – poznanie roli psa terapeuty;

- wprowadzenie tańca „Doublebska polka” – poznanie melodii i  figur, kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca;

- stwarzanie sytuacji do przezwyciężania nieśmiałości i lęków.

5. Bezpieczne zabawy:

- uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania ustalonych zasad bezpiecznej zabawy w sali, na placu zabaw;

- kształcenie sprawności i kreatywności dzieci.