Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula informacyjna - aktualizacja 19.06.2020 r.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 

1)      Administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chrzanowie,
Ul. Dworska 2, 32-500 Chrzanów.

 

2)      Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.palubska@ewartbhp.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

 

3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4)      Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

 

5)      Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8)      Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

 

 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie,
 • Urząd Gminy Chrzanów,
 • Kuratorium Oświaty,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa,
 • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

 

9)      Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

 

10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

......................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chrzanowie,
  Ul. Dworska 2, 32-500 Chrzanów.
 2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail elzbieta.ewartodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.