Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

Odpłatność za przedszkole

CHWAŁA NR XLII/429/2018

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 29 maja 2018 r.

o określeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chrzanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnias 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 pkt. 1, art. 13 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1.

Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę   Chrzanów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od godz. 8:00 do godz.13:00

§ 2. 

1. Stawkę opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie przekraczajacym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 1, - zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Stawka opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 52. ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Stawka opłaty dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 3.

1. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 1, liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) i określonej w umowie, o której mowa w § 4 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w danym miesiącu.

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust 1, dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wspomagania rozwoju z poradni psychologiczno - pedagogicznej, bądź innej poradni specjalistycznej.

3. Obniża się stawkę opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1:

a) o 25% dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Chrzanów;

b) o 50% dla dziecka, któremu opłatę za korzystanie z wyżywienia pokrywa ośrodek  pomocy społecznej.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, miesięczną opłatę, o której mowa w ust. 1, ustala się proporcjonalnie do liczby dni obecności dziecka w przedszkolu, odziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

§ 4.

Zakres korzystania z wychowania przedszkolnego, w szczególności liczbę godzin dziennego pobytu, zakres korzystania z wyżywienia oraz sposób i termin dokonywania opłat reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola, szkoły podstawowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 6.

Traci moc:

1. Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r. o okreslaniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

2. Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie Uchwały nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r. o okreslaniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.