Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie

Ramowy plan dnia

 

RAMOWY PLAN DNIA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

Godziny pracy oddziału starszaki (grupa II) od 6:30 do 16:00

 

Godziny pracy oddziału średniaki (grupa I) od 8.00 do 15.00

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8:00 do 13:00

 

Ramowy plan dnia w grupie 5,6-latków

6.30-8.20 Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia gimnastyczne.

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8.30–9.00 Śniadanie – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-9.55  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

Podczas krótkiej przerwy II śniadanie 9.55-10.00

10.00-11.40 Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące, praca dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna),  j. angielski.

11.40–12,10 Obiad - czynności higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

12.10-14:00 Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Zajęcia o charakterze edukacyjno – wyrównawczym.

14:00-14.15 podwieczorek

14.15 - 15.00 Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. „Chwila z książką”

15.00-16.00  Zabawy integracyjne wszystkich przedszkolaków . Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie.

......................................................................

Ramowy plan dnia w grupie mieszanej

3,4,5-latków

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:30 – 10:00 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10.00-10.10 II śniadanie

10:10 – 11.40 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna), zajęcia j. angielskiego.

11:40 – 12:10 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.10 – 13:50 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek/indywidualna  praca z dziećmi 5-letniemi.

13.50 – 14:00 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:15 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:15 – 15:00 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.